Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Algemene voorwaarden Puur by Dyana

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Puur by Dyana (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Puur by Dyana (hierna genoemd ’de fotografe’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden. Fotografe: Dyana Froukje Herrema – Puur by Dyana, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

De fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotografe.
De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotografe onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografe zo gunstig mogelijk te maken. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
De fotografe levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotografe, waardoor de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotografe met vergelijkbare stijl zorgen. Wanneer er geen vervanger gevonden wordt voor de huwelijksreportage, biedt de fotografe een gratis, twee uur durende, ‘after- wedding shoot’ aan. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

Artikel 6. Ontwerp

Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotografe ontworpen zonder inmenging door de opdrachtgever. Er mag geen ander filter of preset over de bewerkte foto’s worden gedaan. Als de fotografe dit toch ontdekt dan is ze genoodzaakt contact met u opnemen te nemen en bent u verplicht deze foto’s te verwijderen. Dit omdat de stijl van de fotografe vaak wordt uitgekozen door de klanten die de foto’s onder ogen krijgen, en de fotografe dit als 1 en dezelfde stijl wil hanteren.

Artikel 7. Levering

De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van 8 tot 10 weken. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Puur by Dyana gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website/ of e-mail. Voor bedrijven zijn deze kosten excl. BTW. Indien aannemelijk is dat Puur by Dyana hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie. Bij een huwelijksreportage geldt een aanbetaling (voorschotbedrag) van €150,-. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na schriftelijke bevestiging van de algemene voorwaarden. Alle door Puur by Dyana genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Puur by Dyana zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Wanneer men niet betaald heeft na de opgegeven termijn, komt er van rechtswege een interest bij van 10% op het nog te betalen bedrag. Indien de opdrachtgever zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotografe, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing bij een annulatie:
Een portretsessie (newborn-, kinder- , volwassene-, of familieshoot etc.) kan tot de week voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotografe dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie de dag zelf zal een annulatiekost van €75,- het afgesproken bedrag aangerekend worden.

Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annuleringskost van €200,- aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Het voorschotbedrag wordt niet terugbetaald aan de opdrachtgever (de annuleringskost staat niet gelijk aan het voorschotbedrag.)

Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en licentie

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Puur by Dyana. Tenzij anders is overeengekomen, is Puur by Dyana gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel te verspreiden. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur by Dyana.
De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotografe openbaar gemaakt worden.
De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.
De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. De fotografe bewaard de JPEG bestanden een jaar na dato van de shoot, zorg zelf dus voor een goede back-up. De RAW bestanden worden 2 maanden na afleveren van de foto’s vernietigd.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Privacyverklaring

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb.
Heb je vragen dan kun je mij (Dyana Herrema) bereiken via e-mail (info@puurbydyana.nl) of via het telefoonnummer 0618680869.

Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik dus zelf: Dyana Froukje Herrema.

In het kort: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens voor je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, fotoproducten of een album versturen of om je een factuur te kunnen verzenden (welke ik ten goede van het milieu het liefst via de email verstuur). Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

Persoons gegevens die ik verwerk

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier.

Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:
Voor- en achternaam;
Adres- en factuur gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres, website en/of social media profielen;
Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

Waarom leg ik gegevens vast?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:
Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn op je bruiloft
Je te kunnen bellen of e-mailen;
Een eventuele nieuwsbrief aan je te kunnen verzenden;
Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.

Mijn website:
Analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
Volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: ik gebruik een online boekhoudprogramma, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar info@puurbydyana.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurbydyana.nl

© 2018 | Puur by Dyana, Leeuwarden

Copyrighted Image